The essential journalist news source
Back
25.
April
2019.
Sefydliadau Sector Cyhoeddus Caerdydd yn llofnodi Siarter Teithio Iach

Mae 14 sefydliad sector cyhoeddus blaenllaw yng Nghaerdydd wedi llofnodi'r Siarter Teithio Iach, sydd newydd ei datblygu gan ymrwymo i gefnogi ac annog eu staff ac ymwelwyr i deithio mewn ffordd gynaliadwy i ac o'u safleoedd. 

Trwy 14 cam gweithredu uchelgeisiol, mae'r siarter yn hybu cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio cerbydau allyriadau isel iawn. Mae'r camau'n cynnwys sefydlu rhwydwaith o hyrwyddwyr teithio cynaliadwy, datblygu ymgyrchoedd cyfathrebu targedig i staff, cynnig a hyrwyddo'r cynllun beicio i'r gwaith a chynyddu'r cyfleoedd i ddefnyddio fideo-gynadledda ar gyfer cyfarfodydd i leihau nifer y teithiau y mae angen i staff eu gwneud rhwng safleoedd. 

Rhyngddynt, bydd y sefydliadau'n ymrwymo i leihau cyfran y teithiau mewn ceir i ac o'r gwaith o 62% i 52%, cynyddu cyfran y staff sy'n beicio i'r gwaith bob wythnos o 14% i 23% a chynyddu cyfran y cerbydau a ddefnyddir yn ystod y dydd sy'n gerbydau hybrid y gellir eu plygio i mewn neu gerbydau gwbl drydanol o 1% i 3% erbyn 2022. 

Ymhlith y sefydliadau a lofnododd y siarter mewn digwyddiad lansio yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, roedd Cyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Heddlu De Cymru, Carchar a Phrawf EM, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Chwaraeon Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Ambiwlans Cymru a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Rhyngddynt, mae'r sefydliadau hyn yn cyflogi dros 33,000 o aelodau staff yn ninas Caerdydd, y byddant yn eu hannog i wneud newid iach a chynaliadwy i'r ffordd maent yn teithio. 

Dywedodd y Cyng Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, "Rydym yn falch bod aelodau o BGC Caerdydd, ynghyd â sefydliadau sector cyhoeddus eraill yn y Ddinas, yn cydweithio i wneud y gyfres bwysig hon o addewidion i gefnogi pobl i deithio'n fwy cynaliadwy yn ein Dinas. Fel Cyngor rydym wedi ymrwymo i lanhau'r aer yng Nghaerdydd ac rydym wrthi'n ymgynghori ar ein Strategaeth Aer Glân sy'n cynnwys mesurau i wella'r seilwaith teithio llesol yn y Ddinas a lleihau allyriadau o drafnidiaeth gyhoeddus." 

Mae llygredd aer mewn rhannau o Gaerdydd yn fwy na lefelau cyfreithiol yr EU, gan gynyddu'r risg i iechyd ac mae trafnidiaeth ffordd yn gyfrifol am oddeutu 80% o ddeuocsid nitrogen (NO2) a fesurir ar ochr y ffordd. Mae effeithiau hirdymor llygredd aer yn cynnwys cyfraddau uwch o glefyd ar yr ysgyfaint, clefyd cardiofasgwlaidd a chanser. Trwy gydweithio gan edrych i'r dyfodol, nod sefydliadau sector cyhoeddus yn y Ddinas yw cynyddu cyfran y teithiau a wneir i ac o leoedd gwaith mewn ffordd gynaliadwy, gan leihau'r effaith ar yr amgylchedd ac ar iechyd pobl Caerdydd er lles y genhedlaeth bresennol a rhai'r dyfodol. Mae'r sector cyhoeddus yng Nghaerdydd yn cyflogi bron i draean o oedolion yn y Ddinas. 

Dywedodd Maria Battle, Cadeirydd BIP Caerdydd a'r Fro ac Is-gadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, "Mae cynyddu nifer y teithiau a wneir ar droed, ar feic neu ar drafnidiaeth gyhoeddus yn hollbwysig i wella iechyd dinasyddion yng Nghaerdydd a lleihau llygredd aer peryglus. Mae'r Bwrdd Iechyd yn cefnogi'r Siarter yn llawn ac mae wrthi'n ymestyn ein gwasanaeth Parcio a Theithio poblogaidd ar gyfer Ysbyty Athrofaol Cymru a bydd yn cyflwyno gwasanaeth tebyg i Ysbyty Athrofaol Llandochau yn fuan."