The essential journalist news source
Back
11.
June
2018.
Agor Ysgol Gynradd fwy Adamsdown yn swyddogol

Mae estyniad newydd Ysgol Gynradd Adamsdown yng Nghaerdydd wedi ei agor yn swyddogol heddiw. 

Ymunodd Ysgrifennydd Addysg Cymru, Kirsty Williams, a Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelod y Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry, â phlant yr ysgol i ddadorchuddio plac a thorri'r rhuban i agor yr adeilad newydd yn swyddogol. 

Bu gweithwyr wrthi am 11 mis yn cwblhau'r project, a gostiodd £3.6 miliwn. Daeth y cyllid gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru drwy Fand A Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, rhaglen sy'n werth £164miliwn. 

Dywedodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg:"Rwy'n hynod falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi'r buddsoddiad £3.6 miliwn hwn yn Ysgol Gynradd Adamsdown, gyda dros £2.8 miliwn dan ein Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain. Wrth edrych ar yr adeilad heddiw, mae'n amlwg bod hyn yn wariant gwerth chweil ac y bydd o fudd i ddysgwyr ac athrawon am flynyddoedd. 

"Mae'r project hwn yn rhan o'r don gyntaf o Raglen Ysgolion y 21ain Ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru, a fydd yn ailadeiladu ac ailwampio 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru, gan gynrychioli'r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a'n colegau ers y 1960au." 

Mae'r estyniad newydd, sy'n sefyll ar wahân i brif adeilad yr ysgol, wedi dyblu maint Ysgol Gynradd Adamsdown, sydd bellach yn ysgol dau ddosbarth derbyn, gyda lle i hyd at 420 o ddisgyblion rhwng oed dosbarth derbyn a blwyddyn 6, yn ogystal â phlant meithrin. 

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry:"Mae nifer ein disgyblion cynradd wedi cynyddu'n sylweddol yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn ogystal â darparu rhagor o leoedd, gyda Llywodraeth Cymru, bydd y project i ehangu Ysgol Gynradd Adamsdown, yn sicrhau y caiff plant gyfle i fanteisio ar amgylchedd dysgu sy'n addas i'r Unfed Ganrif ar Hugain. 

"Drwy Fand A rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain ar gyfer Caerdydd, mae £164miliwn yn cael ei fuddsoddi, i ehangu ysgolion presennol ac adeiladu rhai newydd.Ar hyn o bryd, mae pump ysgol gynradd ac adeilad newydd sbon ar gyfer Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn cael eu codi.Heb sôn am Ysgol Uwchradd newydd y Dwyrain, ac ysgolion cynradd sydd newydd agor, megis Pontprennau. 

"Rwyf wedi gweld, yn bersonol, y gwahaniaeth mawr y mae'r projectau band A hyn yn ei wneud i fywydau ein plant a'n pobl ifanc, gan gynnwys plant Ysgol Gynradd Adamdsown, ac mae mwy i ddod wrth i ni agosáu at gychwyn buddsoddiad Band B, gyda £284 miliwn arall yn cael ei fuddsoddi." 

Dywedodd Pennaeth Ysgol Gynradd Adamsdown, Ms Emma Thomas:"Mae cwblhau'r project hwn yn gyffrous iawn i'n cymuned ysgol gyfan ac yn gyfle gwych i gynnig i blant Adamsdown amgylchedd dysgu fodern yn yr 21ain ganrif lle gallwn oll weithio tuag at weithredu'r cwricwlwm newydd. 

"Mae ein gwelliant ers 2015 wedi bod yn sydyn - a gydnabyddir gan y ffaith ein bod wedi dringo o goch i felyn yn y categori ysgolion eleni - ac mae'r adeilad newydd hwn eisoes wedi ein galluogi i wella Ysgol Gynradd Adamsdown. 

"Mae gennym ni nawr adeilad mawr gyda chyfleusterau arlwyo newydd, cae chwaraeon aml-ddefnydd, ffrâm ddringo, gerddi wedi'u tirlunio a chyfleusterau amgylcheddol.Mae'r adeilad newydd wedi ein galluogi i greu amgylchedd dysgu hapus a phwrpasol." 

Mae'r estyniad yn 1,150 o fetrau sgwâr, ac yn cynnwys ystafelloedd dysgu a thoiledau ar gyfer yr ysgol isaf, ynghyd â neuadd a chegin newydd. 

Mae hefyd chwe ystafell drafod, neu fannau tawel, ynddo.Bydd y rhain yn caniatáu i staff weithio gyda phlant mewn grwpiau llai o faint, y tu allan i'r ystafelloedd dosbarth. 

Mae'r neuadd newydd yn lle gwych i blant ddod at ei gilydd ar gyfer gwasanaethau, perfformiadau neu gyngherddau.Mae o uchder dwbl, ac felly'n addas ar gyfer dysgu, chwaraeon a hamdden. 

Mae'r ardal gymdeithasu ganolog yn ddigon llydan i allu ei defnyddio fel ardal ddysgu hyblyg, ac mae'n lle golau, braf diolch i'r ffenestri uchel. 

Mae pob ystafell ddosbarth hefyd yn olau braf, gyda llu o ffenestri allanol, a ffenestri mewnol yn benthyg golau o'r ardal gymdeithasol ganolog. 

Y tu allan, mae yna Ardal Gemau Amlddefnydd, man gwych ar gyfer gemau anffurfiol a gwersi pêl-droed, pêl-rwyd a phêl-fasged. 

Fe'i hadeiladwyd gan Encon, a ddechreuodd ar y gwaith ym mis Hydref 2015, a'i gwblhau ym Medi 2016.