Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae plant a phobl ifanc ledled y ddinas yn cael eu hannog i gofnodi eu pennod nesaf ym mhroject Dyddiaduron Y Diff - dychwelyd i'r ysgol.
Image
Bydd Tudor Street yng Nghaerdydd yn elwa ar raglen adfywio gwerth miliynau o bunnoedd sydd â’r nod o greu ardal siopa ddeniadol a bywiog ar gyfer y gymuned leol ac ymwelwyr ag ardal Glan yr afon.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: fersiwn gyfeillgar i blant o strategaeth adfer y ddinas; sut mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn gweithio; nodyn i'ch atgoffa i beidio rhoi cyllyll cegin nad oes mo'u...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (6 Gorffennaf)
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: atgoffa pobl nad yw gollwng sbwriel yn dderbyniol; ysgolion yn derbyn adborth cadarnhaol ar ôl yr wythnos gyntaf o ailagor; a rhodd hael y Tîm Glanhau i y GIG...
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: y briodas gyntaf ers dros 3 mis yn digwydd yn Swyddfa Gofrestru Caerdydd; Hyb Llanisien a Hybiau Ystum Taf a Gabalfa i ailagor; Casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd i ddychwelyd...
Image
Bydd Hyb Ystum Taf a Gabalfa a Hyb Llanisien yn ailagor i gwsmeriaid, ar sail apwyntiadau’n unig (heblaw am achosion brys) ddydd Llun 6 Gorffennaf. Gellir casglu bagiau gwastraff bwyd ac ailgylchu gwyrdd heb drefnu apwyntiad hefyd.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: Cyflawni cyfradd ailgylchu a chompostio o 93% yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd; mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru; a dychwelyd i'r ysgol - cwestiynau cyffredin i rieni...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: ysbryd Cymunedol Caerdydd yn dod i'r amlwg ar Wellfield Road; cymorth digidol i athrawon, blant a phobl ifanc Caerdydd; a beth am flasu Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd o garreg eich drws?
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: blant a phobl ifanc yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth heddiw; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; a mynd â pharseli bwyd i rai sy'n gadael gofal.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (29 Mehefin)
Image
Er mwyn sicrhau bod canol y ddinas yn lle diogel a hygyrch i bawb, mae amrywiaeth o fesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith i helpu'r rheini sydd ag anableddau neu broblemau symudedd yng nghanol y ddinas.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd i ddychwelyd i'r patrwm arferol ar 6 Gorffennaf; bydd Heol Wellfield ar gau i draffig Ddydd Sul ar gyfer gwaith gwella...
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: sut i ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws; gwybodaeth i rieni/gofalwyr cyn i ysgolion ailagor; a y broses ddemocrataidd yn parhau ar y we yn ystod cyfnod y cloi.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: gwybodaeth ddefnyddiol am ysgolion yn ailagor yr wythnos nesaf; cynlluniau traffig ysgol newydd i sicrhau cydymffurfiaeth â mesurau ymbellhau cymdeithasol mewn ffordd ddiogel; mae'r argymhellion..
Image
Bydd cyfres o gynlluniau traffig newydd yn cael eu rhoi ar waith ledled Caerdydd i sicrhau bod plant a theuluoedd yn gallu cadw pellter cymdeithasol yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi i deithio’n llesol pan fydd ysgolion yn ailagor o ddydd Llun 29 Mehefin.