Diweddaraf Datganiadau

Image
Yn y diweddariad heddiw gan Gyngor Caerdydd: 10 rheswm gwych dros ymweld â Chaerdydd ar ôl y cloi; Heol Wellfield ynghau rhwng 7am a 12 hanner dydd yfory; sut i gael gwared ar eich hancesi papur a'ch cadachau gwrth-facteria yn ddiogel; a gwaith y Tîm...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Castell Caerdydd yn cael ei oleuo mewn ymateb i bandemig y coronafeirws byd-eang; y diweddaraf ar ailagor ardaloedd chwarae a champfeydd awyr agored; mae Hyb arall yn ailagor ddydd...
Image
Ar nos Iau, cafodd Castell Caerdydd ei oleuo i gefnogi apêl Coronafeirws y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau, sy'n codi arian i helpu gwladwriaethau mwyaf bregus y byd sy'n cael eu bygwth gan Covid-19.
Image
Dyma ddiweddariad heno gan Gyngor Caerdydd sy'n cwmpasu: newyddion o gyfarfod heddiw Cabinet Cyngor Caerdydd; y diweddaraf ar y cyfle i fusnesau ddefnyddio ein mannau digwyddiadau yn yr awyr agored; a chanlyniadau safonau hylendid gwael ym maes erlyn...
Image
Yn y newyddion diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: llythyr gan ein Cyfarwyddwr Addysg yn cynnwys y cynlluniau a'r cyngor diweddaraf i ysgolion; dysgu sgiliau newydd drwy sgwrs we'r gwasanaeth I Mewn I Waith; a dysgwch fwy am y cynlluniau gwerth miliynau o bu
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn trafod: dosbarthu Prydau Ysgol am Ddim yn llwyddiant i Gaerdydd; Phrofi, Olrhain, Diogelu, symptomau COVID-19 i gadw golwg amdanynt, a sut i gael prawf; a gochelwch rhag y cowbois Gwastraff.
Image
Yn y diweddariad ar a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: canllawiau newydd i gefnogi dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi; derbyn ceir gydag ôl-gerbydau yn Bessemer Close o ddydd Llun 13 Gorffennaf; Castell Caerdydd enillydd gwobr hamdden a thwristiaeth...
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi rhyddhau argraff arlunydd yn dangos yr ardal fwyta awyr agored newydd dan orchudd a gynlluniwyd ar gyfer Heol y Castell yng Nghaerdydd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (13 Gorffennaf)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: tasglu i fynd i'r afael â gwahaniaethu ac anghyfiawnder mae cymunedau BAME Caerdydd yn eu hwynebu; datgelu argraff arlunydd o Heol y Castell wedi'i hailwampio; ‘Dim Troi Nôl'...
Image
Mae gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau digartrefedd yn y dyfodol yng Nghaerdydd sy'n nodi trywydd newydd ar gyfer gwasanaethau llety a chymorth yn y ddinas wedi ei chyhoeddi.
Image
Mae'n bosibl y caiff tasglu â'r nod o daclo anghydraddoldeb ac anghyfiawnder hiliol yng Nghaerdydd ei sefydlu yr haf hwn gan Gyngor Caerdydd.
Image
Dyma ddiweddariad Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth ysgol o fis Medi; Gallai busnesau ddefnyddio mannau digwyddiadau awyr agored sy'n edrych am safleoedd lle gellir cadw pellter cymdeithasol; a diolch...
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: dau Hyb cymunedol arall yn ailagor yr wythnos nesaf; casgliadau gwastraff gardd; a "Gŵyl Tŷ Allan", gŵyl gelfyddydol ddigidol ar-lein newydd a chyffrous.
Image
Dyma'r diweddaraf ar gan Gyngor Caerdydd: paratoadau ar waith yn Stryd y Castell; hwb adfywio gwerth miliynau o bunnoedd i Tudor Street; ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd sydd bellach ar agor; ac ‘Annwyl CaerDyddiadur'...
Image
Mae plant a phobl ifanc ledled y ddinas yn cael eu hannog i gofnodi eu pennod nesaf ym mhroject Dyddiaduron Y Diff - dychwelyd i'r ysgol.