The essential journalist news source
Cumnock plans go 3D  Cumnock Bus Station redevelopment consultation       News release: 19 December 2017 Cumnock plans go 3D Cumnock Bus Station's new revamp proposals are looking good, with the launch of new 3d images showing what it could look like.   They've be
19 December 17
Datganiad Cyng. Thorne 15/12/17 Image
Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau: “Mae’n galonogol iawn gweld bod cymaint o bobl yn poeni am y digartref yng Nghaerdydd ac yn teimlo’n ddigon cryf dros y peth i fynd allan i brotestio. Does neb am weld pobl yn di
19 December 17
Cllr Thorne Statement 15/12/17 Image
Cabinet Member for Housing and Communities, Cllr Lynda Thorne, said: “It’s really heartening to see that so many people care about the homeless in Cardiff and are moved enough to go out and demonstrate. None of us want to see people suffering and having
15 December 17
Gwasanaethau digartrefedd yng Nghaerdydd Image
• Mae’r cyngor yn helpu nifer o bobl sy’n ddigartref ac mae darpariaeth eang ar gael, o lety dros dro statudol i bobl y mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd tuag atynt, i lety â chymorth arall drwy’r Porth Pobl Unigol a’r Porth Pobl Ifanc.
15 December 17
Homeless provision in Cardiff Image
• The council helps many people who find themselves homeless and a range of different provision is available, from statutory temporary accommodation for people owed a duty by the local authority, to other supported accommodation which is accessed via the
15 December 17
The Recycling Association expresses concern at potential Chinese chaos The Recycling Association Heritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GD Tel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612 Email: simon.ellin@iwppa.co.uk Website: www.therecyclingassociation.com     P
15 December 17
ANNOG LANDLORDIAID AC ASIANTAU I OSGOI CAMAU GWEITHREDU Image
Mae’r awdurdod trwyddedu sengl ar gyfer Rhentu Doeth Cymru, Cyngor Caerdydd yn annog yr holl landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio i wneud eu hunain yn hysbys nawr er mwyn osgoi camau gweithredu.
15 December 17
Landlords and agents urged to avoid action Image
The single licensing authority for Rent Smart Wales, Cardiff Council, is urging all non-compliant landlords and agents to come forward now to avoid action. The warning comes as a North Wales agent is the latest to be prosecuted.
15 December 17
Concerns over cryptocurrency regulations escalate as Bitcoin heralds growth Concerns over cryptocurrency regulations escalate as Bitcoin heralds record growth   As the UK and other EU governments are set to crackdown on digital currency Bitcoin, concerns are growing over pote
14 December 17
Ffordd newydd o ddangos CAERedigrwydd i’r digartref yng Nghaerdydd Image
Mae sefydliadau sy'n mynd i'r afael â digartrefedd yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i gynnig ffordd wahanol i bobl hael Caerdydd fedru rhoi arian a helpu unigolion i symud oddi wrth ddigartrefedd. Yn briodol, fe’i gelwir yn CAERedigrwydd.
14 December 17
New way to Give DIFFerently to homeless launches in Cardiff Image
Organisations tackling homelessness in Wales have come together to give the generous people of Cardiff an alternative method to give money and help move people away from homelessness, aptly named Give DIFFerently.
14 December 17
Datganiad 13/12/17 Image
Mae gan Gaerdydd ddull cadarnhaol a rhagweithiol o gynorthwyo cysgwyr ar y stryd i aros mewn llety ac rydym yn cynnig cymorth a chyngor i unigolion ddefnyddio’r amryw wasanaethau sydd ar gael yn y ddinas.
13 December 17
Council statement 13/12/17 Image
Cardiff has a positive and proactive approach to assisting rough sleepers into accommodation and we offer help and advice for individuals to engage with the range of services available in the city.
13 December 17
The 12th of December is the record day for employee lateness The 12th of December is the record day for employee lateness ·        71% increase in employee lateness on the 12th of December·        63% increase in employee lateness on the 11th of December[if !su
12 December 17
NATIONWIDE FRAMEWORK SUPPORTS INSTALLATION OF RENEWABLE HEATING SYSTEMS IN SOC  Calls for more housing to be constructed is ever preva   NATIONWIDE FRAMEWORK SUPPORTS INSTALLATION OF RENEWABLE HEATING SYSTEMS IN SOCIAL HOUSING   Calls for more housing to be constructed is ever prevalent in today's society and, with the recent relea
12 December 17
HWB I DARGED TAI Image
Rhoddir hwb arall i’r nod o adeiladu 1,000 o gartrefi Cyngor dros y pum mlynedd nesaf os cytunir ar gynlluniau pecyn gyda Chymdeithas Tai Cadwyn yr wythnos nesaf
08 December 17