The essential journalist news source
LLYFRAU PLANT YN HELPU VIRIDOR A CHYNGOR CAERDYDD I LEDAENU’R NEGES YNGHYLCH PLASTIG YN Y MÔR Image
Mae Cyfleuster Adfer Ynni Parc Trident Viridor a Chyngor Caerdydd yn helpu disgyblion mewn 98 ysgol gynradd yng Nghaerdydd i ddysgu am ddiogelu bywyd gwyllt y môr drwy atal plastigau rhag cyrraedd ein moroedd.
17 July 18
Tîm Eco Ysgol yn ennill cystadleuaeth diwrnod dim ceir Image
Mae fideo ar-lein a gafodd ei greu gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna i ddathlu diwrnod dim ceir wedi dod yn fuddugol mewn cystadleuaeth ar gyfer y ddinas gyfan.
02 July 18
Derbyn Her Anghysbel Image
Swydd ddelfrydol gwbl unigryw ar ynys sydd bum milltir o arfordir Caerdydd gyda goleudy ei hun, roedd hi'n gyfle na allai Mat Brown ei wrthod. Mae Mat wedi llwyddo i gael swydd fel Warden ar Ynys Echni ac mae bellach yn edrych ymlaen at gael dianc am yr
10 May 18
Cyngor Caerdydd yn cefnogi cyhoeddiad ariannu Teithio Llesol Llywodraeth Cymru Image
Ymunodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cyng. Huw Thomas, a'r Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cyng. Caro Wild, â Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones yr wythnos hon i gefnogi cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru am eu hymrwymiad gwer
04 May 18
Ysgolion cynradd Caerdydd yn mynd ar daith yn y gwyllt Image
Mae dros 200 o blant ysgolion cynradd yng Nghaerdydd yn helpu i roi cartref i fyd natur fel rhan o daith Cerdded yn y Gwyllt RSPB Cymru
03 May 18
Caerdydd yn hyrwyddo cynaliadwyedd yn ystod Ras Fôr Volvo Image
Gyda llai na mis i fynd nes bydd cyfres hwylio anoddaf a mwyaf cyffrous y byd yn dod i brifddinas Cymru, mae Caerdydd yn awyddus i arddangos ei chynaliadwyedd cyn y digwyddiad sydd â sail amgylcheddol.
02 May 18
Neuadd Dewi Sant yn rhoi'r gorau i blastig untro Image
Mae un o leoliadau mwyaf eiconig Caerdydd wedi ymrwymo i gael gwared ar blastig untro o'i holl weithrediadau erbyn diwedd fis nesaf.
20 April 18
Trafnidiaeth allyriadau isel ar gyfer y ddinas Image
Mae cynllun peilot newydd yn cael ei gynnig i gynyddu nifer y mannau gwefru cerbydau trydanol ym mhrifddinas Cymru.
13 April 18
Caerdydd yn troi'r trai ar blastig Image
Mewn llai na 60 diwrnod bydd cyfres hwylio amlycaf y byd yn cyrraedd Caerdydd, ac am y tro cyntaf erioed yn hanes y ras, bydd yn aros yn y brifddinas am 15 diwrnod.
28 March 18
Cyngor Caerdydd yn cynnal astudiaeth ar aer glân yn dilyn cyfarwyddyd cyfreithiol gan Lywodraeth Cymru Image
Mae adroddiad yn dilyn cyfarwyddyd cyfreithiol gan Lywodraeth Cymru yn argymell y dylai Cyngor Caerdydd gynnal astudiaeth o ddichonoldeb i bennu a oes angen Ardal Aer Glân yn y ddinas, wedi’i gymeradwyo yng nghyfarfod y Cabinet heddiw.
22 March 18
100 DIWRNOD NES I RAS FÔR VOLVO GYRRAEDD CAERDYDD A CHYMRU Image
Erbyn dydd Gwener 16 Chwefror ni fydd ond 100 diwrnod i fynd nes i Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio caletaf ac amlycaf y byd, gyrraedd Caerdydd ar ddydd Sul 27 Mai gan aros yma am 14 diwrnod.
15 February 18
Cam Dau Project Adfywio Cathays ar fin ddechrau Image
Disgwylir i waith gwella ar Llanbleddian Gardens ddechrau’r wythnos hon fel rhan o Broject Adfywio Cathays.
12 February 18
Cyllid er mwyn datblygu Projectau Cymunedol Image
Bydd y ffordd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli cyllid Adran 106 ar gyfer datblygu projectau cymunedol yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yfory (16 Ionawr, 2018).
15 January 18
Craffu Projectau Digideiddio Image
Bydd y ffordd y mae ystod o wasanaethau Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau'r Ddinas y Cyngor yn cael eu gwella drwy ddefnyddio technolegau modern yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yfory (16 Ionawr, 2018).
15 January 18
Cynllun Llifogydd y Rhath yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu Image
Bydd cynllun a ddyluniwyd i stopio Nant Lleucu rhag gorlifo dros ei glannau yn cael ei adolygu gan Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Cyngor Caerdydd ddydd Mawrth.
01 December 17
Grangetown Werddach - Datganiad i'r Wasg - 6 Tachwedd 2017 Image
Mae disgwyl i Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd dderbyn eitem dan y pennawd Grangetown Werddach - Diweddariad i Aelodau yn ei gyfarfod ar ddydd Mawrth 7 Tachwedd.
06 November 17