The essential journalist news source
Y cynnydd diweddaraf tuag at fuddsoddiad gwerth £294 miliwn i ysgolion Caerdydd Image
Mae rhaglen fuddsoddi Caerdydd gwerth miliynau o bunnoedd yn barod i symud i'r cam nesaf. Bydd y Cabinet yn cwrdd i drafod argymhellion mewn perthynas â rheoli'r rhaglen
06 July 18
Cam yn nes at ehangu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd Image
Mae'r cynlluniau i ehangu ac addasu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd cam yn nes erbyn hyn gan na chodwyd unrhyw bryderon yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus na'r cyfnod hysbysiadau statudol.
29 June 18
Plant ysgol ifanc Caerdydd yn cael blas ar fyd o gyfleoedd Image
Dyma enwau mawr Caerdydd o fyd busnes, y celfyddydau a diwylliant yn ôl mewn ysgolion am yr ail wythnos er mwyn siarad â'r plant am gyfleoedd gyrfaoedd yn y ddinas.
25 June 18
Cân Wythnos Ffoaduriaid Ysgol Gynradd Allensbank yn dod i'r brig Image
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 3 ac athrawon Ysgol Gynradd Allensbank, enillwyr cystadleuaeth cân ysgol Wythnos Ffoaduriaid eleni.
18 June 18
Plant ysgol ifanc Caerdydd yn cael blas ar fyd o gyfleoedd Image
Mae rhai o enwau mwyaf meysydd busnes, celfyddydau a diwylliant yn dod i ysgolion yng Nghaerdydd dros y pythefnos nesaf i siarad â phlant ynghylch y cyfleoedd gyfra sydd ar gael yn y ddinas.
18 June 18
Agor Ysgol Gynradd fwy Adamsdown yn swyddogol Image
Mae estyniad newydd Ysgol Gynradd Adamsdown yng Nghaerdydd wedi ei agor yn swyddogol heddiw.
11 June 18
Dyfodol disglair i bobl ifanc sy'n gadael gofal a phlant sy'n derbyn gofal yng Nghaerdydd Image
Mae mwy o gyfle bellach i blant sy'n derbyn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal y Cyngor yng Nghaerdydd i ddilyn y gyrfa a fynnon nhw diolch i gynllun hyfforddi Dechrau Disglair.
08 June 18
Safle ysgol a choleg newydd Caerdydd gwerth £26m wedi'i agor yn swyddogol Image
Agorwyd Campws Cymunedol y Dwyrain, sef cartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro, yn swyddogol heddiw gan Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, a'r Cynghorydd Bob Derbyshire, Arglwydd Faer Caerdydd.
23 May 18
Estyn yn cydnabod Ysgol Pwll Coch fel ysgol dda ym mhob agwedd Image
Mae archwiliad gan y corff addysg Estyn wedi canfod fod Ysgol Pwll Coch yn ‘dda' ym mhob un o'r pum maes yr edrychwyd arnynt.
11 May 18
Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn codi arian ar gyfer ‘merch fach hyfryd, gyda phersonoliaeth hyfryd' Image
Mae tîm o 25 o aelodau staff o Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn Nhrelái yn rhedeg yn Ras Fuddugoliaeth 5k Caerdydd, i helpu i godi arian ar gyfer disgybl ifanc sydd angen triniaeth feddygol hanfodol.
03 May 18
Llwyddiant ysgubol i Ysgol y Wern mewn adroddiad arolwg ‘rhagorol' Image
Mae Ysgol y Wern yn Llanisien, Caerdydd, wedi cael adroddiad llawn canmoliaeth gan Estyn ar ôl i arolygiaeth addysg Cymru ddod i'r casgliad bod yr ysgol yn 'rhagorol' ym mhob maes.
25 April 18
Carreg filltir bwysig wrth adeiladu dwy ysgol gynradd newydd yng ngogledd Caerdydd Image
Cynhaliwyd seremoni yn safle newydd Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, i nodi diwedd y gwaith adeiladu.
20 April 18
Dwy ysgol yn dathlu eu huniad yn un ffederasiwn Image
Daeth yr haul ar adeg gyfleus i ysgolion cynradd Coryton a Thongwynlais, wrth iddyn nhw gynnal seremoni arbennig iawn i ddathlu uniad y ddwy ysgol yn Ffederasiwn y Pren Gellyg.
20 April 18
Angen gwirfoddolwyr ar gyfer digwyddiad chwaraeon byd-eang Image
Ar y 27 Mai mae Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio anoddaf a mwyaf mawreddog y byd, yn cyrraedd Caerdydd am gyfnod o bythefnos - ac mae galw am bobl leol i gymryd rhan yn yr achlysur chwaraeon byd-eang hwn.
20 April 18
Golau gwyrdd i gynlluniau i gynyddu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol Image
Mae Cabinet y Cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau i ehangu ac addasu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ar ôl i ymgynghoriad cyhoeddus ddatgelu cefnogaeth helaeth i'r cynnig.
19 April 18
Rhoi cymorth i deuluoedd sydd mewn gwaith gyda chynllun gofal plant Image
Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau ar sut y byddai'r Cyngor yn gweithredu cynllun arfaethedig Llywodraeth Cymru i roi 30 awr o addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar am ddim i rieni cymwys i blant 3 a 4 oed sy'n gweithio.
19 April 18