The essential journalist news source
DIRWYON I LANDLORDIAID HEB DRWYDDED AM HERIO DEDDFWRIAETH RHENTU DOETH CYMRU Image
Mae Rhentu Doeth Cymru wedi llwyddo i erlyn dau landlord arall am iddynt beidio â dod yn drwyddedig o dan y cynllun.
29 September 17
Dynion i arwain y ffordd mewn ymgyrch trais domestig Image
Mewn llai na mis, bydd dynion o bob oedran yn gwisgo pâr o esgidiau menywod ac yn dod i brifddinas Cymru i ddangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch i ddileu trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
28 September 17
Y Cyngor yn arwyddo cod ymddygiad cyflogaeth foesegol Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymuno’n ffurfiol â Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
21 September 17
Gweithio i fod yn Ddemensia Gyfeillgar Image
Mae cynllun newydd wedi’i lansio yn y ddinas i gefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol i fod yn fwy demensia gyfeillgar.
20 September 17
Arbenigwyr yn dod at ei gilydd i drafod rhesymau dros gysgu ar y stryd Image
Bydd arbenigwyr ar ddigartrefedd yn y ddinas yn annerch busnesau canol y ddinas mewn digwyddiad sydd yn ceisio egluro pam bod pobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, a phroblemau eraill sy’n gysylltiedig â’r mater.
19 September 17
11,000 o dai newydd i’r ddinas erbyn 2022 Image
Mae adroddiad gan Gyngor Caerdydd wedi datgelu y disgwylir adeiladu mwy nag 11,000 o dai newydd yn y ddinas dros y pum mlynedd nesaf.
15 September 17
Helpu i siapio gwasanaethau cyflogaeth y ddinas Image
Mae ymgynghoriad ar y gweill ar ddull newydd o gynnig gwasanaethau cyflogaeth yn y ddinas.
14 September 17
Gwasanaeth allgymorth newydd yn rhoi cyngor mewn Banciau Bwyd ledled y ddinas Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd fydd yn helpu rhai o drigolion mwyaf bregus y ddinas.
05 September 17
Dathlu Diwrnod y Llynges Fasnachol yn y Plasty Image
Bydd cynrychiolwyr sefydliadau cyn-filwyr ac aelodau’r lluoedd arfog yn ymuno ag Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Bob Derbyshire mewn seremoni codi’r faner yn y Plasty, ddydd Gwener 1 Medi, i ddangos cefnogaeth i forwyr masnachol y DU.
31 August 17
Ffair Swyddi Caerdydd 2017 Image
Mae pob math o swyddi cyffrous ar gael i bobl sy’n chwilio am waith mewn Ffair Swyddi fawr yng nghanol Caerdydd wythnos nesaf.
30 August 17
Croeso i’r byd digidol! Image
Caiff popeth digidol ei ddathlu mewn ‘gŵyl’ yn Hyb Y Llyfrgell Ganolog wythnos nesaf.
29 August 17
Rhannwch eich safbwyntiau ar y ddinas Image
Gofynnir i breswylwyr yng Nghaerdydd pa mor iach a hapus maen nhw’n teimlo, fel rhan o arolwg blynyddol y Cyngor ar ei wasanaethau a boddhad cyffredinol gyda’r ddinas.
16 August 17
Diogelu ein cartrefi ar gyfer y dyfodol Image
Mae Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne, wedi croesawu newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais yr awdurdod i atal yr Hawl i Brynu.
28 July 17
Siop un stop’ Hyb Powerhouse ar fin agor Image
Mae hyb diweddaraf y ddinas yn agor yr wythnos nesaf, yn dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon y gymuned.
28 July 17
Adeiladu cartrefi ar gyfer y dyfodol Image
Cafodd gweledigaeth o ddatblygu cymunedau cysylltiedig ac adeiladu cartrefi ar gyfer y dyfodol ei hamlinellu yng Nghynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (HRA) Cyngor Caerdydd ar gyfer 2017/18.
21 July 17
Cyhoeddi mannau gwyrdd penigamp y Brifddinas Image
Mae parciau a mannau gwyrdd hyfryd Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr fawreddog y Faner Werdd.
18 July 17