Back
Wates Residential yn dechrau adeiladu ar ddau safle arall yng Nghaerdydd

WATES RESIDENTIAL YN DECHRAU ADEILADU AR DDAU SAFLE ARALL YNG NGHAERDYDD

 

Mae datblygwr cenedlaethol, Wates Residential, wedi dechrau gwaith ar ei drydydd a phedwerydd safle yng Nghaerdydd yn rhan o raglen adeiladau tai flaenllaw y Cyngor, Cartrefi Caerdydd, a fydd yn y pen draw yn adeiladu 1,500 o gartrefi mewn 40 o safleoedd ar draws y ddinas.

 

Disgwylir gorffen y gwaith adeiladu yn y ddau safle, sef Tŷ To Maen yn Llaneirwg a Lôn Bryn Hyfryd yn Llanrhymni, yn gynnar yn 2019, a bydd yn rhoi hwb sylweddol i niferoedd tai fforddiadwy'r ddinas.

 

Mae gwaith yn Tŷ To Maen yn cynnwys adeiladu wyth uned, gan gynnwys dau gartref dwy ystafell wely fforddiadwy a chwe chartref tair ystafell wely i'w gwerthu ar y farchnad agored.

 

Yn safle Lôn Bryn Hyfryd, mae'r tîm Wates yn adeiladu 31 o unedau ar gyn safle depo Llanrhymni, a bydd y cyfan ar gael ar gyfer rhentu fforddiadwy neu i'w prynu drwy Gyngor Caerdydd. Bydd y datblygiadau'n cynnwys 21 tŷ dwy ystafell wely, yn ogystal â phedwar fflat un ystafell wely a chwe fflat dwy ystafell wely. 

 

Mae gwaith parhaus Wates yn rhan o'r rhaglen Cartrefi Caerdydd yn cynnwys adeiladu 40 o gartrefi fforddiadwy a 66 o gartrefi i'w gwerthu ar y farchnad agored yn Golwg-y-Môr a Heol y Capten, hefyd yn Llanrhymni, ynghyd â chreu 192 o gartrefi deiliadaeth gymysg yn natblygiad Rhos yr Arian yn Willowbrook West yn Llaneirwg. Disgwylir gorffen y gwaith yn 2020.

 

Mae'r rhaglen Cartrefi Caerdydd, sy'n bartneriaeth deng mlynedd rhwng Cyngor Caerdydd a Wates Residential, wedi'i chynllunio i fynd i'r afael â galw cynyddol am dai yn y ddinas drwy greu tua 600 o dai cyngor i'w rhestru neu ar gyfer perchentyaeth â chymorth a 900 arall i'w gwerthu ar y farchnad agored.

 

Yn rhan o'r prosiect, mae Wates a'r Cyngor wedi gwneud addewid ar y cyd i greu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddi ar gyfer preswylwyr lleol. Hyd yn hyn, mae gwaith Wates, yn rhan o'r rhaglen Cartrefi Caerdydd, wedi cynhyrchu £237,000 o werth economaidd, amgylchedd a chymdeithasol, ac mae 824 o wythnosau hyfforddi a chyflogi wedi'u creu ar gyfer pobl ar draws Caerdydd.

 

Yn rhan o'r ymrwymiad hwn i gefnogi'r ddinas, cynhaliodd Wates digwyddiad Menter Gymdeithasol (MG) ‘Seeing is Believing' yng Nghaerdydd, er mwyn dangos i fusnesau eraill yn y ddinas y gwahaniaeth y gall Mentrau Cymdeithasol eu cael ar fywydau pobl leol. Ers y digwyddiad, bu Wates yn rhan o bedair MG lleol, gan gynnwys penodi GR Cleaning i wneud contract gwerth mwy na £50,000.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Dai a Chymunedau, y Cyng. Lynda Thorne: "Rwy'n falch o weld rhaglen Cartrefi Caerdydd yn datblygu cystal a nawr gan fod gwaith yn dechrau ar ddau safle arall, mae'r rhaglen wirioneddol yn ennill momentwm.

 

"Mae darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da i bobl yng Nghaerdydd yn flaenoriaeth i'r Cyngor ac mae hyn yn gyfnod cyffrous gan nad oes llawer o awdurdodau lleol yn adeiladu cartrefi cyngor newydd.

 

"Yn ddiweddar, gwnaethom gyhoeddi ein bwriad i roi hwb i'n targed ar gyfer darparu cartrefi cyngor newydd o 1,000 i gyfanswm o 2,000 o gartrefi. Bydd y 1,000 gyntaf yn cael eu cwblhau erbyn 2022. Mae Cartrefi Caerdydd yn chwarae rhan bwysig wrth gyflawni'r nod hwnnw.

 

"Rwy'n arbennig o falch o weld gwaith yn dechrau ar gyn safle Depo Llanrhymni, lle'r oedd ein gwasanaethu cynnal a chadw tai yn arfer bod. Bydd y cartrefi newydd a gynllunnir yno, yn helpu i adfywio'r ardal leol ac yn cynnig dewisiadau tai fforddiadwy i'r gymuned leol."

 

 

Nododd Paul Nicholls, Rheolwr Gyfarwyddwr Wates Residential South: "Mae Cartrefi Caerdydd yn rhaglen drawsnewidiol ar gyfer adeiladu tai, ac mae'n fraint anhygoel i Wates Residential gydweithio'n agos gyda'r cyngor i adeiladu eiddo a fydd yn gwella bywydau nifer fawr o bobl ar draws y ddinas.

 

"Mae'n gyffrous iawn gweld gwaith yn datblygu mor gyflym ac mae dau ddatblygiad newydd wedi cychwyn ar safle Tŷ To Maen a Lôn Bryn Hyfryd. Edrychwn ymlaen at ddefnyddio ein presenoldeb amlycach ar draws Caerdydd i gyfrannu ymhellach at economi'r ddinas."