The essential journalist news source
Back
1.
May
2018.
“Anwybyddu’r ddeddfwriaeth yn llwyr”

Mae rheolwr a rhiant gwmni Brook Bistro yn Yr Eglwys Newydd wedi cael dirwy o bron £5,000 am fethu ag arddangos sgôr hylendid bwyd yn ei fwyty.

Daeth yr achos i'r amlwg ym Mai 2017, pan gafwyd cwynion gan y cyhoedd nad oedd Brook Bistro, Merthyr Road, yn yr Eglwys Newydd, yn arddangos sticer hylendid bwyd yn dangos sgôr o 2, a chafodd y busnes hysbysiad cosb benodedig o £200, a dalwyd.

Yn dilyn mwy o gwynion gan y cyhoedd, aeth Swyddog Iechyd yr Amgylchedd i'r bwyty ar dri achlysur gwahanol yn hydref 2017 a siaradodd â'r rheolwr, Darren Beddis. Ar bob achlysur, nid oedd sgôr hylendid bwyd wedi'i arddangos wrth fynedfa ei fwyty.

Gwnaeth Mr Beddis gais am ail-asesiad, ond gwrthodwyd hyn ar y sail nad oedd yn dangos ei sgôr gyfredol. Yna cafodd hysbysiadau cyfreithiol eu dosbarthu i'r busnes yn nodi bwriad y cyngor i erlyn ym mis Tachwedd 2017. Dywedodd Mr Beddis wrth y swyddog fod y sgôr hylendid bwyd yn cael ei ddangos. Pan aeth y swyddog i gadarnhau beth oedd y sefyllfa gwelodd fod y sticer wedi'i osod yng nghornel chwith isaf ffenestr maint llawn a oedd yn cael ei guddio gan fwrdd a chadeiriau.

Eglurodd y swyddog wrth Mr Beddis nad oedd yn foddhaol arddangos y sticer felly, gan fod y ddeddfwriaeth yn nodi'n glir fod yn rhaid rhoi'r sticer ‘yn agos at y fynedfa ... lla gall cwsmeriaid ei weld yn hawdd cyn dod i mewn.'

Ar ôl mwy o ohebu, yn y pen draw cytunodd Mr Beddis i osod y sticer yn y lle cywir ac anfonodd lun i'r Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir, a ddywedodd ei fod yn foddhaol. Ond, ar ôl cwyn arall, pan ddychwelodd y Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ym mis Rhagfyr 2017, roedd y sticer yn cael ei flocio gan wresogydd patio mawr ac nid oedd modd ei weld.

Pan gytunodd Mr Beddis i ddod i gael ei gyfweld am y materion hyn eglurodd i'r swyddogion ei fod yn "diogelu ei fusnes drwy beidio ag arddangos y sgôr hylendid bwyd".

Dywedodd y Cyng. Michael Michael, Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, "Dyma achos o anwybyddu'r ddeddfwriaeth yn llwyr, ac nid dyma'r tro cyntaf i'r Cyngor orfod erlyn Darren Beddis, gan fod ganddo gollfarnau blaenorol dan ddeddfwriaeth drwyddedu i fusnes gwahanol yr oedd yn berchen arno'n y ddinas.

"Mae bron yn ddoniol taw amddiffyniad Mr Beddis oedd ei fod yn ceisio diogelu ei fusnes gan taw diben y ddeddfwriaeth yw rhoi dewis i gwsmeriaid p'un ai a ydynt am fwyta'n y bwyty ai peidio. Os yw Mr Beddis am ddiogelu ei fusnes, byddwn yn awgrymu iddo roi trefn ar ei fusnes a gweithredu'n unol â'r gyfraith."