The essential journalist news source
Back
6.
April
2018.
Chwilen ddu mewn popadom

 

Derbyniodd unig berchennog yr Eurasioan Tandori yn Nhreganna, Khalilur Rahman, ddedfryd carchar wedi ei gohirio ddoe yn Llys yr Ynadon Caerdydd wedi iddo gyfaddef i chwe chyhuddiad yn ymwneud â rheoliadau hylendid bwyd.

Aeth swyddogion cyngor o'r Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir i'r bwyty ar 20 Mawrth 2017 yn dilyn cwyn gan gwsmer fod rhan o chwilen ddu yn eu popadom pan fwyton nhw yn y bwyty ar 11 Mawrth y llynedd.

Darganfu'r archwiliad dilynol chwilod du ar y waliau a'r llawr yn ogystal â draen agored yn y gegin."

Eglurodd yr Awdurdod Erlyn, Cyngor Caerdydd - i'r llys fod cyfundrefn rheoli diogelwch bwyd yn ei le - ond nad oedd y gweithdrefnau yn cael eu gweithredu.

Eglurodd Clive Pursey, yn cynrychioli Cyngor Caerdydd i'r llys fod pla gweithredol wedi ei ganfod yn y safle a oedd yn creu "perygl sylweddol o heintio bwyd."

Dangosodd gwaith papur a ganfuwyd yn y bwyty mai'r tro diwethaf i'r eiddo gael ei archwilio gan gwmni rheoli plâu oedd ar 21 Rhagfyr 2016 a bod tystiolaeth o lygod mawr a chwilod duon bryd hynny.

Adeg yr archwiliad roedd Mr Rahman yn Bangladesh ac fe gytunodd ei frawd, a oedd yn bresennol yn y bwyty, yn wirfoddol i gau'r busnes.

Eglurodd Mr Pursey i'r llys, "Y gwnaed y busnes yn ymwybodol ers Rhagfyr 2016 fod problem rheoli pla ac roeddent wedi methu a'i gywiro. Parhaodd y busnes i gyflenwi i'r cwsmer a oedd yn cynnwys grwpiau agored i niwed ac roedd yn risg i'r cwsmer."

Graddiwyd y pla fel "niwed categori 1".

Cafwyd ymweliad arall gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar 27 Mawrth ac roedd yr holl arwynebeddau wedi eu glanhau a gwaith ar strwythur yr adeilad wedi ei wneud.

Disgrifiwyd y busnes fel un ‘rhydd rhag pla a chaniatawyd iddynt barhau i fasnachu."

Clywodd y llys hefyd fod yr archwiliadau a oedd wedi eu cynnal ym mis Chwefror 2016 a mis Medi 2017 wedi dangos nad oedd "unrhyw dystiolaeth o blâu" yn y bwyty ar yr adegau hynny.

Gwnaed archwiliad pellach ar 15 Chwefror 2018 a chadarnhawyd fod y gegin yn lân a rhydd rhag plâu, gyda staff wedi eu hyfforddi yn llawn a'r bwyty yn derbyn gradd 4 allan o 5 am hylendid bwyd.

Wrth amddiffyn Mr Rahman, eglurodd Jonathan Webb i'r llys fod ei gleient o gymeriad  glân, yr oedd edifar ganddo am yr hyn a wnaeth, ei fod wedi pledio'n euog ar y cyfle cyntaf ac wedi cydymffurfio yn llawn gyda'r ymchwiliad ac yna'r Gwasanaeth Prawf.

Dywedodd Mr Webb, "Roedd gan y busnes radd dda am hylendid bwyd yn y gorffennol, roedd y ddogfennaeth bellach yn gyfredol, staff wedi eu hyfforddi, bod sgôr o 4 allan o 5 ar gyfer hylendid bwyd ac ar 26 o fis Chwefror eleni fod y bwyty wedi derbyn gwobr yn Llawlyfr yr AAA."

Disgrifiwyd Mr Rahman fel yr unig un yn y teulu a enillai gyflog, fod ganddo dri o blant ac yn ofalwr ar gyfer ei frawd a'i fod wedi dysgu ei wers.

Dywedodd Mr Webb: "Dyw'r busnes ddim yn gwneud swm mawr o arian, ond digon i'w alluogi i gynnal ei deulu. Byddai dedfryd o garchar yn ei lorio yntau a'i deulu. Roedd yn gamgymeriad dybryd ac roedd wir yn edifar ganddo."

Wrth grynhoi'r achos, dywedodd y Barnwr Rhanbarth Bodfan Jenkins: "Ar yr achlysur hwn ni dderbyniodd aelod o'r cyhoedd unrhyw niwed ond roedd y peryg o effaith niweidiol ar y cyhoedd yn uchel.

"Mae'r achos hwn mor ddifrifol fel ei fod yn  croesi'r trothwy ar gyfer dedfryd o garchar ond o ystyried eich cymeriad da mae'n dra thebygol na fyddwch yn troseddu eto. Fe wnaethoch lanhau eich busnes ac ers dros flwyddyn bellach ni welwyd ailadrodd ar y troseddu."

Derbyniodd Khalilur Rahman ddedfryd o bedwar mis o garchar wedi ei gohirio am ddwy flynedd am bob trosedd i redeg ar y cyd; gorchymynnwyd iddo gwblhau 200 o oriau o waith di-dâl yn y gymuned; gorchmynnwyd iddo dalu iawndal o £200; £1250 mewn costau a gordollau o £115.

Derbyniodd y llys y bydd Mr Rahman yn talu £40 yr wythnos hyd oni bydd yr holl gostau wedi eu talu.

Dywedodd y Cyng. Michael Michael, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yng Nghyngor Caerdydd: " Yn dilyn gwaith gwych ein swyddogion i ddod â'r achos yma i'r llys, mae'r ddedfryd a roddwyd yn adlewyrchu natur ddifrifol yr achos hwn. Gofynnwn i bob busnes sy'n gwerthu bwyd i lynu at y gyfraith a'r safonau sydd yn eu lle i sicrhau fod iechyd diogelwch preswylwyr yn cael ei gynnal."