The essential journalist news source
Back
1.
November
2017.
Caerdydd yn nesáu at y Nadolig ar 9 Tachwedd 2017


Nesáu at y Nadolig - Dechrau Swyddogol Nadolig Caerdydd
Bydd y calendr llawn digwyddiadau yn dod â hwyl yr ŵyl i strydoedd Caerdydd ddydd Iau 9 Tachwedd, wrth i ni ddathlu dechrau swyddogol cyfnod y Nadolig gydaNesáu at y Nadolig.Bydd canol y ddinas yn cael ei gweddnewid yn syfrdanol gan yr ŵyl stryd ynghyd â chyfoeth o gymeriadau Nadoligaidd, cerddoriaeth, goleuadau ac adloniant. Ymunwch yn yr hwyl a gwylio perfformiadau hudol a thymhorol mewn amryw leoliadau ledled canol y ddinas. I gyd-fynd â chychwyn y siopa hwyr bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn agor gyda Llawr Sglefrio Admiral ar Lawnt Neuadd y Ddinas a fydd ar agor tan 7 Ionawr 2018.

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

Skye & Rubble o'r PAW Patrol ar adegau arbennig y tu allan i'r Hen Lyfrgell, gyferbyn â Neuadd Dewi Sant.

Siôn Corn a'i Geirw yn eu corlan ar waelod Heol Eglwys Fair

Maes yr Ŵyl a Marchnadoedd Nadolig - Yr Aes

Groto Siôn Corn ar Heol-y-Frenhines

Siopa hwyr a chynigion mewn siopau

Agoriad Gŵyl y Gaeaf Caerdydd gyda Llawr Sglefrio Iâ Admiral

Hefyd theatr stryd dymhorol gan gynnwys perfformiadau ganSpark!Sioe stryd ledrithiol na ddylid ei golli yn cyfuno drymio gwych a goleuadau LED.

Y Llew Eira a'r Frenhines Wen, a Glôb Eira hudolus fydd yn llithro heibio'n urddasol gyda'r Frenhines Eira y tu mewn iddi.

Marchnadoedd Nadolig

O 9 Tachwedd - 23 Rhagfyr bydd Maes yr Ŵyl yn agor, wrth i Heol Sant Ioan, Stryd Working, Yr Aes, Heol y Drindod a Stryd Hills droi yn gartref i dros 80 o stondinau pren wedi eu haddurno'n hardd. Bydd dros 200 o artistiaid talentog, crefftwyr a chynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru benbaladr yn cynnig amrywiaeth o anrhegion megis llechi Cymreig, canhwyllau crefft, cawsiau blasus, gwinoedd a gwirodydd ffrwythau, fodca a jin amrywiol eu blas, gemwaith arian ac enamel, crochenwaith a gweithiau celf gwreiddiol.Gallwch ddod o hyd i rywbeth i bawb ar eich rhestr siopa anrhegion Nadolig wrth fwynhau gwin cynnes a chrwydro'r stondinau.

 

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

Yn cael ei gydnabod fel un o loriau sglefrio allanol gorau Ewrop, bydd yr atyniad safonol hwn yn dychwelyd i lawnt Neuadd y Ddinas gyda llawr hyd yn oed yn fwy dan do disglair serennog, a fydd yn golygu y gall sesiynau sglefrio fynd rhagddynt waeth beth fo'r tywydd.Mwynhewch olygfa'r ddinas o'r Olwyn Fawr a mwynhewch reidiau ffair eraill, yn ogystal â'r holl fwyd a diod fydd ar gael yn y Pentref Alpaidd o'r iawn ryw ac awyrgylch glyd y Bier Keller.

Eleni, Caerdydd yw'r llawr sglefrio awyr agored cyntaf yn y DU i dderbyn Achrediad Hygyrchedd, gan alluogi hyd yn oed mwy o ddefnyddwyr cadeiriau olwyn i ddefnyddio'r llawr sglefrio.

 

Nadolig yn y Castell

Mae prif atyniad Caerdydd yn cynnig hwyl yr ŵyl drwy gydol mis Rhagfyr. Gall ymwelwyr ddisgwyl gweld Siôn Corn yno, amgylchedd hynod, addurniadau hardd, gwleddoedd anhygoel ac adloniant gwych. Peidiwch â cholli coeden Nadolig y ddinas a noddwyd yn garedig iawn gan Sayers Amusements ac sy'n hawlio ei lle y tu allan i gatiau'r castell, a'r ceirw addurnedig sy'n ychwanegu rhywfaint o ddisgleirdeb i'r tirnod hynod hwn.

Tocynnau a gwybodaeth bellach:www.cardiffcastle.com

 

Mae'n werth ymweld âMarchnad Ganolog Caerdydd,lle gwych i gael blas ar y ddinas o dan un to. Mae'r adeilad Fictoraidd trawiadol yn cynnig profiad siopa unigryw yng nghanol dinas fyrlymus a chyfoes, ac fe ddowch o hyd i gyfoeth o nwyddau sy'n amrywio o fara ffres a Phice ar y Maen, i flodau a recordiau, losin a nwyddau cartref i nwyddau anifeiliaid anwes a physgod ffres. Bu Marchnad Caerdydd yn masnachu ar ryw ffurf neu ei gilydd ers y 1700au. Mae wedi bod ar yr un safle am 100 mlynedd a mwy ac er na fyddwch bellach yn dod o hyd i wartheg ar dennyn ac mewn ffaldau y tu allan i'w drysau, mae rhai o'r hen nodweddion yn parhau hyd heddiw.

 

Groto Siôn Corn
Ar 9 Tachwedd byddwn yn croesawu Siôn Corn yn ei gwt pren hyfryd ar Heol y Frenhines. Dewch i glywed Rudolph yn canu a dymuno Nadolig Llawen i Siôn a'i ffrindiau bach cyfeillgar, gan ddod â rhyfeddod a sbarc disgleirdeb i dymor Nadolig unrhyw blentyn.

Theatr

Pan fyddwch wedi ‘laru ar y siopa, beth am gymryd hoe i fwynhau un o'n sioeau tymhorol? Eleni bydd Eira Wen a'r Saith Corrach ar lwyfan hanesyddol y Theatr Newydd. Ymunwch â Samantha Womack, Gareth Thomas, Mike Doyle, Chico, Tam Ryan a Stephanie Webber am noson o adloniant tymhorol sy'n cynnwys toreth o gomedi a cherddoriaeth, dawnsiau anhygoel, gwisgoedd gwych a golygfeydd gogoneddus. Gyda drych hudol, saith corrach cyfeillgar, tywysoges brydferth, tywysog golygus a digon o ryngweithio â'r gynulleidfa wrth i ni dwyllo'r Frenhines Gythreulig. Ddrych hud ar y mur, hwn fydd panto gorau'r tir!

 

ByddNeuadd Dewi Santyn croesawu tri Bale Nadolig rhwng 19 - 31 Rhagfyr.

Bydd y tymor cyffrous hwn gan Fale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia yn dechrau gydag Ulw Ela (19-20 Rhagfyr). Bydd hoff stori tylwyth teg y byd am fynd o dlodi i olud yn brolio sgôr egnïol Prokofiev, coreograffi bywiog a gwisgoedd lliwgar. Yna ymbaratowch i fynd i le dirgel lle nad yw unrhyw beth yn union fel y mae'n ymddangos ynY Torrwr Cnau(21-24 Rhagfyr). Gwyliwch yn gegrwth wrth i deganau ddod yn fyw, wrth i'r Brenin-lygoden sinistr frwydro yn erbyn y Tywysog Torri Cnau golygus.

Daw'r gyfres i'w therfyn gyda'r bale rhamant gorau erioed,Llyn yr Alarch(27-31 Rhagfyr), sy'n cynnwys sgôr soniarus Tchaikovsky. O ogoniant ystafell ddawns y palas i lynnoedd tan olau'r lloer, mae'r stori afaelgar hon o ramant drasig yn cynnwys y cyfan.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Fel Prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn ymfalchïo yn y rhaglen wych o ddigwyddiadau y mae'n ei chynnig ar gyfer tymor y dathlu. "Mae Nesáu at y Nadolig wedi ei sefydlu ei hun fel ffefryn teuluol, gan nodi dechrau'r cyfnod sydd yn arwain at y Nadolig. Mae Gŵyl y Gaeaf, marchnadoedd y Nadolig, y siopa ac adloniant hyfryd Caerdydd yn sicrhau bod yma rywbeth i bawb gael mwynhau."

 

Am fwy o wybodaeth ewch ihttp://croesocaerdydd.com@CroesoCaerdydd neu ymunwch yn y sgwrs:

#CaerdyddYw Nadolig