The essential journalist news source
100 DIWRNOD NES I RAS FÔR VOLVO GYRRAEDD CAERDYDD A CHYMRU Image
Erbyn dydd Gwener 16 Chwefror ni fydd ond 100 diwrnod i fynd nes i Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio caletaf ac amlycaf y byd, gyrraedd Caerdydd ar ddydd Sul 27 Mai gan aros yma am 14 diwrnod.
15 February 18
Cam Dau Project Adfywio Cathays ar fin ddechrau Image
Disgwylir i waith gwella ar Llanbleddian Gardens ddechrau’r wythnos hon fel rhan o Broject Adfywio Cathays.
12 February 18
Cyllid er mwyn datblygu Projectau Cymunedol Image
Bydd y ffordd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli cyllid Adran 106 ar gyfer datblygu projectau cymunedol yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yfory (16 Ionawr, 2018).
15 January 18
Craffu Projectau Digideiddio Image
Bydd y ffordd y mae ystod o wasanaethau Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau'r Ddinas y Cyngor yn cael eu gwella drwy ddefnyddio technolegau modern yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yfory (16 Ionawr, 2018).
15 January 18
Cynllun Llifogydd y Rhath yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu Image
Bydd cynllun a ddyluniwyd i stopio Nant Lleucu rhag gorlifo dros ei glannau yn cael ei adolygu gan Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Cyngor Caerdydd ddydd Mawrth.
01 December 17
Grangetown Werddach - Datganiad i'r Wasg - 6 Tachwedd 2017 Image
Mae disgwyl i Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd dderbyn eitem dan y pennawd Grangetown Werddach - Diweddariad i Aelodau yn ei gyfarfod ar ddydd Mawrth 7 Tachwedd.
06 November 17
Rheolaeth yn y dyfodol ar goed Caerdydd yn mynd ger bron y Pwyllgor Craffu Image
Caiff y modd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli coed ar ei diroedd ei drafod mewn cyfarfod y Pwyllgor Craffu yr wythnos nesaf.
03 November 17
Antur Awyr Agored yn arwain at Ymddygiad Gwell yn yr Ystafell Ddosbarth Image
Mae Storey Arms wedi'i ganmol am yr effaith cadarnhaol y mae'n ei gael ar ddisgyblion pan maent yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl cymryd rhan mewn ystod o brofiadau yn y ganolfan gweithgareddau addysg a redir gan Gyngor Caerdydd.
13 October 17
Arweinwyr a meiri Dinasoedd Craidd y DU yn ymgasglu yng Nghaerdydd i lansio Strategaeth Aer Glân Image
Daeth Arweinwyr a Meiri'r Dinasoedd Craidd ynghyd yng Nghaerdydd i alw ar y Llywodraeth i weithredu’n fwy ar lygredd aer, sy’n gyfrifol am 15,000 o farwolaethau ar draws y 10 dinas bob blwyddyn.
09 October 17
Adroddiad newydd yn amlygu'r problemau sylweddol sy'n effeithio ar Afonydd Caerdydd Image
Mae ymchwiliad i gyflwr tair prif afon Caerdydd wedi amlygu problemau fel llygredd, camddefnyddio carthffosydd a rhywogaethau ymledol. Dengys adroddiad Adfer Afonydd fod ardaloedd afonydd Elái, Taf a Rhymni'n gweld gostyngiad yn nifer y pysgod, ansawdd d
20 September 17
Cyngor Caerdydd yn ennill y wobr Aur a'r wobr Efydd yng ngwobrwyon RSPCA Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd ac Uned Rheoli Achosion Brys Cyngor Caerdydd wedi ennill gwobrwyon gan RSPCA Cymru am eu hymdrechion i wella llesiant anifeiliaid.
11 September 17
Adeiladu Lolfa Eco Bae Caerdydd drwy Uwchgylchu Sbwriel Image
Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) wedi dyfeisio syniad arloesol i ailddefnyddio ac ailgylchu eitemau sydd wedi cael eu rhwydo o ddyfroedd Bae Caerdydd, gan daflu goleuni ar y broblem amgylcheddol o daflu gwastraff i'n cefnforoedd ar gam.
24 August 17
Arddangosfa’n dathlu pen-blwydd Cymdeithas y Naturiaethwyr yn 150 oed Image
Bydd arddangosfa i nodi pen-blwydd Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd yn 150 oed yn cael ei chynnal yn Amgueddfa Stori Caerdydd fis nesaf.
24 August 17
Echo’r milgi’n ymddangos ar Channel 4 Image
Mae milgi o Gartref Cŵn Caerdydd wedi bod ar raglen anifeiliaid anwes boblogaidd Channel 4, ‘Animal Rescue Live’.
18 August 17
Ci wedi'i ddwyn o Gartref Cŵn Caerdydd Image
Mae gast Boxer Croes dwyflwydd oed o’r enw Fiona wedi’i dwyn o Gartref Cŵn Caerdydd!
03 August 17
Lansio ymgyrch "Ddim o’r ddaear? Dim mynediad!" ledled Caerdydd Image
Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio ar draws y ddinas, sydd â’r bwriad o atal gwastraff gardd rhag cael ei halogi!
26 July 17