The essential journalist news source
Neuadd Dewi Sant yn rhoi'r gorau i blastig untro Image
Mae un o leoliadau mwyaf eiconig Caerdydd wedi ymrwymo i gael gwared ar blastig untro o'i holl weithrediadau erbyn diwedd fis nesaf.
20 April 18
Trafnidiaeth allyriadau isel ar gyfer y ddinas Image
Mae cynllun peilot newydd yn cael ei gynnig i gynyddu nifer y mannau gwefru cerbydau trydanol ym mhrifddinas Cymru.
13 April 18
Caerdydd yn troi'r trai ar blastig Image
Mewn llai na 60 diwrnod bydd cyfres hwylio amlycaf y byd yn cyrraedd Caerdydd, ac am y tro cyntaf erioed yn hanes y ras, bydd yn aros yn y brifddinas am 15 diwrnod.
28 March 18
Cyngor Caerdydd yn cynnal astudiaeth ar aer glân yn dilyn cyfarwyddyd cyfreithiol gan Lywodraeth Cymru Image
Mae adroddiad yn dilyn cyfarwyddyd cyfreithiol gan Lywodraeth Cymru yn argymell y dylai Cyngor Caerdydd gynnal astudiaeth o ddichonoldeb i bennu a oes angen Ardal Aer Glân yn y ddinas, wedi’i gymeradwyo yng nghyfarfod y Cabinet heddiw.
22 March 18
100 DIWRNOD NES I RAS FÔR VOLVO GYRRAEDD CAERDYDD A CHYMRU Image
Erbyn dydd Gwener 16 Chwefror ni fydd ond 100 diwrnod i fynd nes i Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio caletaf ac amlycaf y byd, gyrraedd Caerdydd ar ddydd Sul 27 Mai gan aros yma am 14 diwrnod.
15 February 18
Cam Dau Project Adfywio Cathays ar fin ddechrau Image
Disgwylir i waith gwella ar Llanbleddian Gardens ddechrau’r wythnos hon fel rhan o Broject Adfywio Cathays.
12 February 18
Cyllid er mwyn datblygu Projectau Cymunedol Image
Bydd y ffordd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli cyllid Adran 106 ar gyfer datblygu projectau cymunedol yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yfory (16 Ionawr, 2018).
15 January 18
Craffu Projectau Digideiddio Image
Bydd y ffordd y mae ystod o wasanaethau Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau'r Ddinas y Cyngor yn cael eu gwella drwy ddefnyddio technolegau modern yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yfory (16 Ionawr, 2018).
15 January 18
Cynllun Llifogydd y Rhath yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu Image
Bydd cynllun a ddyluniwyd i stopio Nant Lleucu rhag gorlifo dros ei glannau yn cael ei adolygu gan Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Cyngor Caerdydd ddydd Mawrth.
01 December 17
Grangetown Werddach - Datganiad i'r Wasg - 6 Tachwedd 2017 Image
Mae disgwyl i Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd dderbyn eitem dan y pennawd Grangetown Werddach - Diweddariad i Aelodau yn ei gyfarfod ar ddydd Mawrth 7 Tachwedd.
06 November 17
Rheolaeth yn y dyfodol ar goed Caerdydd yn mynd ger bron y Pwyllgor Craffu Image
Caiff y modd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli coed ar ei diroedd ei drafod mewn cyfarfod y Pwyllgor Craffu yr wythnos nesaf.
03 November 17
Antur Awyr Agored yn arwain at Ymddygiad Gwell yn yr Ystafell Ddosbarth Image
Mae Storey Arms wedi'i ganmol am yr effaith cadarnhaol y mae'n ei gael ar ddisgyblion pan maent yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl cymryd rhan mewn ystod o brofiadau yn y ganolfan gweithgareddau addysg a redir gan Gyngor Caerdydd.
13 October 17
Arweinwyr a meiri Dinasoedd Craidd y DU yn ymgasglu yng Nghaerdydd i lansio Strategaeth Aer Glân Image
Daeth Arweinwyr a Meiri'r Dinasoedd Craidd ynghyd yng Nghaerdydd i alw ar y Llywodraeth i weithredu’n fwy ar lygredd aer, sy’n gyfrifol am 15,000 o farwolaethau ar draws y 10 dinas bob blwyddyn.
09 October 17
Adroddiad newydd yn amlygu'r problemau sylweddol sy'n effeithio ar Afonydd Caerdydd Image
Mae ymchwiliad i gyflwr tair prif afon Caerdydd wedi amlygu problemau fel llygredd, camddefnyddio carthffosydd a rhywogaethau ymledol. Dengys adroddiad Adfer Afonydd fod ardaloedd afonydd Elái, Taf a Rhymni'n gweld gostyngiad yn nifer y pysgod, ansawdd d
20 September 17
Cyngor Caerdydd yn ennill y wobr Aur a'r wobr Efydd yng ngwobrwyon RSPCA Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd ac Uned Rheoli Achosion Brys Cyngor Caerdydd wedi ennill gwobrwyon gan RSPCA Cymru am eu hymdrechion i wella llesiant anifeiliaid.
11 September 17
Adeiladu Lolfa Eco Bae Caerdydd drwy Uwchgylchu Sbwriel Image
Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) wedi dyfeisio syniad arloesol i ailddefnyddio ac ailgylchu eitemau sydd wedi cael eu rhwydo o ddyfroedd Bae Caerdydd, gan daflu goleuni ar y broblem amgylcheddol o daflu gwastraff i'n cefnforoedd ar gam.
24 August 17