The essential journalist news source
Plant mewn Amgueddfeydd - diwrnod wrth lyw Stori Caerdydd! Image
Ddydd Iau 9 Tachwedd, bydd deg disgybl blwyddyn naw o Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cymryd yr awenau yn Amgueddfa Stori Caerdydd.
02 November 17
Caerdydd yn nesáu at y Nadolig ar 9 Tachwedd 2017 Image
Gyda llai nag wyth wythnos tan y Nadolig, mae cynlluniau eisoes ar y gweill ym Mhrifddinas Cymru wrth i'r ddinas ymbaratoi ar gyfer gŵyl yn llawn hwyl a dathlu. Digwyddiadau arobryn, adloniant, atyniadau a chyrchfan siopa heb ei hail, mae'r cyfan gan Gae
01 November 17
Diwrnod hwyl i gymuned yr Hyb Powerhouse Image
Cynhelir digwyddiad yr wythnos nesaf i ddathlu cyfleuster cymunedol diweddaraf Llanedern, sy'n dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon yr ardal.
01 November 17
Ysgol Gynradd Radnor yw'r chweched ysgol yng Nghaerdydd i gael ei chydnabod gyda gwobr ysgolion iach Cymru Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a llesiant cymuned yr ysgol.
27 October 17
Beth sy'n digwydd yng Nghaerdydd dros galan gaeaf a hanner tymor yr hydref? 30 Hydref - 3 Tachwedd 2017 Image
Rhowch gythraul o amser da i'r plant dros hanner tymor yr hydref, mae'r brifddinas yn llawn dop o ddigwyddiadau arswydus a rhyfedd.
25 October 17
Antur Awyr Agored yn arwain at Ymddygiad Gwell yn yr Ystafell Ddosbarth Image
Mae Storey Arms wedi'i ganmol am yr effaith cadarnhaol y mae'n ei gael ar ddisgyblion pan maent yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl cymryd rhan mewn ystod o brofiadau yn y ganolfan gweithgareddau addysg a redir gan Gyngor Caerdydd.
13 October 17
Trafod ymhellach newidiadau arfaethedig i wyliau ysgol a diwrnodau hyfforddiant mewn swydd Image
Bydd y syniad o symud gwyliau ysgol yng Nghaerdydd yn cael ei gyfeirio at Lywodraeth Cymru i'w ystyried dan gynlluniau a roddwyd ymlaen mewn adroddiad i Gabinet y cyngor.
06 October 17
Cyngor Caerdydd yn creu cynllun ysgol uchelgeisiol gwerth miliynau o bunnoedd i'r ddinas Image
Mae Cyngor Caerdydd yn creu cynlluniau i gam nesaf buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn ysgolion y ddinas.
06 October 17
Darparu cartrefi fforddiadwy Image
Bydd cynlluniau i sicrhau 30 o gartrefi newydd sbon mewn ardal yn y ddinas lle mae galw mawr am dai yn cael eu trafod wythnos nesaf.
06 October 17
Dod o hyd i Balasau Hynod Ddifyr yn Amgueddfa Stori Caerdydd Image
Dydd Sadwrn yma, 7 Hydref, bydd Amgueddfa Stori Caerdydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad ‘Palasau Hynod Ddifyr', ymgyrch a gynhelir ledled y DU i annog y gymuned i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol a gwyddonol.
04 October 17
‘Ddim yn ein dinas, ddim yn ein cymunedau, ddim i'n plant' Image
Mae cannoedd o bobl o sefydliadau ledled y DU wedi dod ynghyd yn Neuadd y Ddinas Caerdydd fel rhan o ymrwymiad i daclo Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant.
03 October 17
Canllaw i wneud cais am le ysgol yng Nghaerdydd Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd neu bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous i blant a rhieni.
28 September 17
Dynion i arwain y ffordd mewn ymgyrch trais domestig Image
Mewn llai na mis, bydd dynion o bob oedran yn gwisgo pâr o esgidiau menywod ac yn dod i brifddinas Cymru i ddangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch i ddileu trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
28 September 17
Gwaith adeiladu wedi ei gwblhau ar gampws ysgol a choleg arloesol a rennir yng Nghaerdydd Image
Cynhaliwyd digwyddiad ar Gampws Cymunedol y Dwyrain i nodi cwblhau gwaith adeiladu allanol ar gartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro.
27 September 17
Llawer yn dathlu wrth i waith ddechrau ar ddwy ysgol gynradd newydd yng ngogledd Caerdydd Image
Mae'r tyrchu wedi dechrau ar safle dwy ysgol gynradd yng ngogledd Caerdydd, gan nodi dechrau'r gwaith i adeiladu cartref newydd sbon danlli i Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal.
22 September 17
Diwrnod cyntaf ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd Image
Agorodd ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd ei drysau am y tro cyntaf yn gynharach y mis hwn, wrth i staff a myfyrwyr gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn Ysgol Uwchradd y Gorllewin yn Nhrelái.
12 September 17