The essential journalist news source
Gwasanaeth Coffa Sul y Blodau Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa eciwmenaidd Sul y Blodau yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul 25 Mawrth 2018.
16 March 18
Disgybl ifanc yn helpu elusen Image
Torrodd Lois Driscoll o Ysgol Gynradd Gabalfa ei gwallt yn yr ysgol heddiw, er mwyn codi arian i Ymddiriedolaeth The Little Princess.
16 February 18
Bae Caerdydd - Gweithgareddau hanner tymor i roi hwb i chi! Image
Awyr iach, golygfeydd eang a darn 10km o lwybr gwastad i gerdded, rhedeg neu feicio ar ei hyd. Wrth i chi fynd, mwynhewch yr arddangosfeydd am ddim, parc chwarae i blant, lle sglefrio, a champfa awyr agored, a gallwch hyd yn oed dynnu hun-lun gyda'r Croc
16 February 18
100 DIWRNOD NES I RAS FÔR VOLVO GYRRAEDD CAERDYDD A CHYMRU Image
Erbyn dydd Gwener 16 Chwefror ni fydd ond 100 diwrnod i fynd nes i Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio caletaf ac amlycaf y byd, gyrraedd Caerdydd ar ddydd Sul 27 Mai gan aros yma am 14 diwrnod.
15 February 18
Disgybl Ysgol Gynradd Gabalfa'n helpu elusen Image
Mae merch ifanc o Ysgol Gynradd Gabalfa yng Nghaerdydd yn dangos ei chefnogaeth i Ymddiriedolaeth The Little Princess drwy roi 12 modfedd o'i gwallt iddi.
14 February 18
Ysgol arbennig Caerdydd yn dod allan o fesurau arbennig Image
Nid yw Ysgol Uwchradd Woodlands yng Nghaerdydd dan fesurau arbennig gan Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru, mwyach.
13 February 18
Y Gig Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd, Dinas Gerdd Image
Eleni mae cerddoriaeth wedi ei gosod wrth galon Datblygiad y Ddinas gyda chyhoeddi strategaeth gerddoriaeth Caerdydd ac ymrwymiad y Cyngor i sicrhau dyfodol cerddoriaeth fyw ar Stryd Womanby. Rydym felly'n falch o gyhoeddi dychweliad cystadleuaeth dalent
09 February 18
Rhestr westeion wefreiddiol a straeon gwych i blant sy'n dwlu ar lenyddiaeth yng Ngŵyl Llên Plant Caerdydd 2018 Image
Bydd athrawon a dylunwyr enwog unwaith eto yn dod â chymeriadau lliwgar a straeon gwych i ysbrydoli a diddanu plant sy'n dwlu ar lenyddiaeth y gwanwyn hwn, wrth i Ŵyl Llên Plant Caerdydd ddychwelyd i brifddinas Cymru dros ddau benwythnos ym mis Ebrill. (
09 February 18
Ysgol Gynradd Windsor Clive yn dathlu beth sy'n gwneud plant yn unigryw Image
Mae Ysgol Gynradd Windsor Clive yng Nghaerdydd yn cefnogi'r ymgyrch cenedlaethol i annog plant, pobl ifanc ac oedolion i ddathlu eu hunigrywiaeth.
08 February 18
Categorïau Ysgol 2018 Image
Ffigurau a'r ymateb yng Nghaerdydd
02 February 18
Y Cyngor yn ymgynghori ar ddewisiadau i newid trefniadau derbyn i ysgolion Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio sylwadau dinasyddion ynghylch y dewisiadau o ran newid sut y mae'r broses ymgeisio i ysgolion yn gweithredu yn y ddinas, gan gynnwys y dewis i greu ysgolion bwydo cynradd.
22 January 18
Coleg Chweched Dosbarth yn ystyried dod yn ôl dan reolaeth Cyngor Caerdydd Image
Mae Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant yn ystyried newid ei statws i ddod yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir, gan ddiddymu'r Coleg fel 'Sefydliad Addysg Bellach dynodedig.'
17 January 18
Cyhoeddi cynigion i wella gwasanaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol Image
Mae wyth prif gynnig er mwyn gwella addysg ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol wedi eu datgelu mewn adroddiad a drafodir yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd.
16 January 18
Digwyddiad Dathlu Rhieni Dechrau'n Deg Caerdydd Image
Cynhaliwyd digwyddiad yn Neuadd Dewi Sant i gydnabod cyflawniadau rhieni Dechrau'n Deg Caerdydd.
16 January 18
Cartref newydd i Ysgol Uwchradd Y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro nawr ar agor Image
Agorodd Campws Cymunedol y Dwyrain, cartref newydd i Ysgol Uwchradd Y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro heddiw.
10 January 18
Buddsoddiad gwerth £284 miliwn yn ysgolion Caerdydd: Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion cynradd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
29 December 17