The essential journalist news source
Cabinet yn cymeradwyo cynigion y gyllideb Image
Mae ysgolion newydd, ffyrdd gwell, canolfan ailddefnyddio/ailgylchu newydd a buddsoddiad mewn seilwaith beicio sydd werth miliynau o bunnoedd yn rhai o’r cynigion yng nghyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19.
15 February 18
Deall yr angen am Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Y Cartref yn y Dyfodol Image
Cafodd yr angen am ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref (CAGC) newydd yn y ddinas ei drafod gan Gabinet Cyngor Caerdydd heddiw.
15 February 18
Hwb i Burnham Avenue Image
Mae rhodfa siopa brysur yn nwyrain y ddinas wedi ei gweddnewid diolch i Gynllun Adfywio Cymdogaethau Cyngor Caerdydd.
13 February 18
Caerdydd yn datgelu ‘Uchelgais Prifddinas’ er gwaethaf pwysau’r gyllideb Image
Mae ysgolion newydd, ffyrdd gwell, canolfan ailddefnyddio/ailgylchu newydd a buddsoddiad mewn seilwaith beicio sydd werth sawl miliwn o bunnoedd yn rhai o’r cynigion a roddwyd gerbron yng nghyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19.
09 February 18
Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol eleni drwy oleuo Neuadd y Ddinas â golau pinc.
07 February 18
Pennod newydd i adeilad Llyfrgell Y Rhath Image
Bydd sefydliad lleol sydd â’r bwriad o ymestyn ei waith yn y gymuned, yn adleoli i adeilad Llyfrgell y Rhath.
02 February 18
Mae gweithio clyfar yn y Tŷ Clyfar yn helpu pobl i gadw annibyniaeth am gyfnod hwy Image
Mae gwasanaeth partner llwyddiannus rhwng Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn cefnogi pobl i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau i fyw yn eu tai eu hunain.
31 January 18
Atgoffa landlordiaid i gael eu trwyddedu neu wynebu dirwyon Image
Mae landlordiaid yng Nghymru sy’n rheoli eu heiddo eu hunain yn cael eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt gyflwyno eu cais am drwydded i Rhentu Doeth Cymru i osgoi cael eu herlyn.
24 January 18
Cefnogi pobl, cefnogi annibyniaeth Image
Mae blaenoriaethau Caerdydd ar gyfer atal digartrefedd a rhoi cymorth i rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn y ddinas i fyw’n annibynnol wedi’u datgelu.
12 January 18
Eithriad treth gyngor i bobl sy’n gadael gofal Image
Mae’n bosibl y caiff pobl ifanc sy’n gadael gofal yng Nghaerdydd eu heithrio rhag talu'r Dreth Gyngor yn y ddinas yn fuan.
12 January 18
Wfft i ymder Ionawr yn llyfrgelloedd ac hybiau Caerdydd Image
Mae gan lyfrgelloedd a hybiau’r ddinas yr ateb perffaith i chi anghofio llymder mis Ionawr yr wythnos nesaf gyda diwrnod yn llawn gweithgareddau a gwybodaeth.
12 January 18
Datganiad Cyng. Thorne 15/12/17 Image
Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau: “Mae’n galonogol iawn gweld bod cymaint o bobl yn poeni am y digartref yng Nghaerdydd ac yn teimlo’n ddigon cryf dros y peth i fynd allan i brotestio. Does neb am weld pobl yn di
19 December 17
Gwasanaethau digartrefedd yng Nghaerdydd Image
• Mae’r cyngor yn helpu nifer o bobl sy’n ddigartref ac mae darpariaeth eang ar gael, o lety dros dro statudol i bobl y mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd tuag atynt, i lety â chymorth arall drwy’r Porth Pobl Unigol a’r Porth Pobl Ifanc.
15 December 17
ANNOG LANDLORDIAID AC ASIANTAU I OSGOI CAMAU GWEITHREDU Image
Mae’r awdurdod trwyddedu sengl ar gyfer Rhentu Doeth Cymru, Cyngor Caerdydd yn annog yr holl landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio i wneud eu hunain yn hysbys nawr er mwyn osgoi camau gweithredu.
15 December 17
Ffordd newydd o ddangos CAERedigrwydd i’r digartref yng Nghaerdydd Image
Mae sefydliadau sy'n mynd i'r afael â digartrefedd yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i gynnig ffordd wahanol i bobl hael Caerdydd fedru rhoi arian a helpu unigolion i symud oddi wrth ddigartrefedd. Yn briodol, fe’i gelwir yn CAERedigrwydd.
14 December 17
Datganiad 13/12/17 Image
Mae gan Gaerdydd ddull cadarnhaol a rhagweithiol o gynorthwyo cysgwyr ar y stryd i aros mewn llety ac rydym yn cynnig cymorth a chyngor i unigolion ddefnyddio’r amryw wasanaethau sydd ar gael yn y ddinas.
13 December 17